|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
N P T S Č P S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 

Nahajate se tukaj

  STROKOVNI ORGANI ŠOLE

  Strokovni delavci in strokovni organi na šoli morajo dijakom zagotavljati vzpodbudno delovno okolje, v katerem bodo lahko pridobivali kakovostno in sodobno znanje ob upoštevanju dijakovih individualnih in razvojnih posebnosti, ter nuditi pomoč, ki jo dijaki potrebujejo, v skladu z določili Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah. Za vse dijake, za katere se ugotovi, da težje napredujejo ali da so nadarjeni, je potrebno oblikovati posebne programe za delo z njimi, za kar sta po 61. in 62. členu ZOFVI odgovorna programski učiteljski zbor in učiteljski zbor v celoti. Še posebej pa je za omenjeno delo odgovoren po določbi 63. člena ZOFVI razrednik, ki vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka in skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih dijakov ter se pri tem povezuje s starši in sodeluje s šolsko svetovalno službo.

   

  Po ustanovitvenem aktu Zavoda so strokovni organi srednje šole:

  -ravnatelj,

  -učiteljski zbor,

  -oddelčni učiteljski zbor,

  -programski učiteljski zbor,

  -razrednik,

  -strokovni aktivi učiteljev,

  -komisija za kakovost,

  -pritožbena komisija oz. komisija za varstvo pravic in

  -svet staršev.

   

  Delo strokovnih organov je opredeljeno v:

  -Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,

  -Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju,

  -Pravilnikih.

   

  Šolo vodi ravnatelj Jože Avsec. Učiteljski zbor sestavljajo vsi strokovni delavci, ki so vezani na vzgojno izobraževalno delo šole. Programske učiteljske zbore sestavljajo učitelji, ki poučujejo v posameznem izobraževalnem programu. Oddelki imajo svoje razrednike. Učitelji se povezujejo v strokovne aktive. Za varstvo pravic dijakov skrbi pritožbena komisija, za kakovost vzgojno izobraževalnega dela pa komisija za kakovost. Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev posameznih oddelkov.