|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
N P T S Č P S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Nahajate se tukaj

  DIJAKI

  ORGANIZIRANJE DIJAKOV

  Dijaki se povezujejo v oddelčne skupnosti, na nivoju šole pa v skupnost dijakov.

   

  ODDELČNA SKUPNOST

  Sestavljajo jo dijaki posameznega oddelka.
  Oddelčna skupnost:
  -    obravnava delo oddelka ter daje ustrezne predloge,
  -    obravnava organizacijo in metode dela pri pouku ter daje predloge za izboljšanje le-teh,
  -    sodeluje na oddelčnih konferencah,
  -    zavzema in daje stališča o vzgojnih ukrepih, ki jih predlagajo organi šole,
  -    predlaga prostovoljne dejavnosti dijakov in sodeluje pri njihovi izvedbi,
  -    opravlja druge naloge.
  -    oddelčna skupnost voli vsako šolsko leto predsednika skupnosti. Stališča in predloge, ki jih oblikuje oddelčna skupnost, posreduje predsednik oddelčne skupnosti razredniku, če se ti nanašajo na probleme šole pa ravnatelju. Če oddelčna skupnost z rešitvijo razrednika ni zadovoljna, se lahko obrne na ravnatelja, če pa meni, da gre za širši problem, pa na svet zavoda.

  SKUPNOST DIJAKOV

  Skupnost dijakov sestavljajo vsi dijaki šole. Sestaja se na zboru skupnosti dijakov. Vodi jo predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik in predsedniki oddelčnih skupnosti. Predsednika voli skupnost dijakov na tajnih volitvah.
  Skupnost dijakov:
  -    obravnava vprašanja življenja in dela šole ter daje ustrezne predloge,
  -    obravnava program dela šole,
  -    skrbi in vzpodbuja k izpolnjevanju nalog, ki izvirajo iz splošnih aktov šole in iz programov šole,
  -    predlaga uvajanje prostovoljnih dejavnosti dijakov,
  -    opravlja druge naloge.
  Organizacija skupnosti dijakov poteka pod mentorstvom Andreja Lapanjeta. Ostali učiteljski zbor pa pomaga pri tem v obliki razredništva.

  STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN ISPOPOLNJEVANJE 

  Izobraževanje učiteljev in drugih delavcev šole za kakovost njenega delovanja velikega pomena.
  V šolskem letu 2009/10 bo izobraževanje usmerjeno v usposabljanje za izvajanje prenovljenih programov medpredmetnega povezovanja, timskega dela, uporabe IKT, izdelave osebnega izobraževalnega načrta za dijake, priprave mape učnih dosežkov itd.
  Izven šole se bodo učitelji  izobraževali na študijskih skupinah in strokovnih srečanjih, kongresih in zborih z njihovih strokovnih področij, ki bodo omogočili vnašanje novosti v pedagoško prakso.
  Strokovni delavci se bodo udeleževali seminarjev za ocenjevanje in izvajanje poklicne mature in zaključnega izpita. Med šolskim letom bomo izvedli tudi strokovno ekskurzijo za zaposlene, s ciljem proučevanja in spoznavanja razvoja na posameznih področjih vezanih na dejavnost naše šole.
  Seznam strokovnega izpopolnjevanja bo nastajal med šolskim letom. diputado velasquez